با ما همراه باشید در تلگرام

یافت آباد
افسریه
افسریه
جوادیه
ابوذر
حسن آباد
دوشان تپه
تهرانسر
تهرانسر
تهرانسر
دقیقی (محتشم کاشانی)