با ما همراه باشید در تلگرام

بلوار فردوس
شهرک شهید رجایی(ساختمان)
هفده شهریور
کوهسنگی
ابوطالب
شهداء
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
راهنمایی
دانشجو
راهنمایی
شهداء
طلاب
جانباز
شهداء
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
هفده شهریور
سجاد
طبرسی
شهداء
صیاد شیرازی
هفده شهریور
مصلی
آزادشهر
توحید
شهداء
خسروی
سجاد
تقی آباد
طبرسی
سرافرازان
هفده شهریور
تقی آباد
کوی آب و برق
طبرسی
امام هادی