با ما همراه باشید در تلگرام

جاده سنتو (بزرگراه آسیایی)
بلوار و جاده سرخس (شهید عباس پور)
بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه)
عبادی (خواجه ربیع)
شیرازی (بالا خیابان)
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه)
شهرک شهید رجایی(ساختمان)