با ما همراه باشید در تلگرام

جاده مخصوص کرج
امیر آباد (کارگر شمالی)
کارگر جنوبی
امام خمینی
بزرگراه آزادگان
هفده شهریور
خیابان بعثت
کرونی
سلطان آباد
سلطان آباد
عاشق آباد
خواجه ربیع
خیابان امام خمینی