با ما همراه باشید در تلگرام

شهرک محلاتی
جاده مخصوص کرج
شهرک دارائی
شهرک نواب صفوی
شهرک ابوذر
شهرک ابوذر
شهرک شهید رجایی(ساختمان)
میامی (مفتح شرقی)
سرافرازان
فلسطین (ملک آباد)
شیرازی (بالا خیابان)