با ما همراه باشید در تلگرام

کوی شهید کشوری
شهرک دارائی
بلوار آزادی
بزرگمهر
کوله پارچه
کارلادان
بازوگاه
آزادان
گورتان
خوراسگان
برزان
شهرک امیرکبیر
خیابان امام رضا (خیابان تهران)
امام خمینی
امام خمینی
امام خمینی
تهرانپارس
وردآورد
وردآورد
پل تمدن
تهرانپارس
یافت آباد
بلوار توس
بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه)
بلوار توس
میامی (مفتح شرقی)
بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه)
بلوار توس
نامجو
بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه)
بلوار جمهوری اسلامی(فرودگاه)
مطهری شمالی
عبادی (خواجه ربیع)
جاده سیمان
جاده قدیم قوچان
فرامرز عباسی