با ما همراه باشید در تلگرام

میرزای شیرازی (صنایع)
دقیقی (محتشم کاشانی)
مستهلک
میدان آزادی (دروازه شیراز)
امیر آباد (کارگر شمالی)