با ما همراه باشید در تلگرام

میدان آزادی (دروازه شیراز)
دقیقی (محتشم کاشانی)
دقیقی (محتشم کاشانی)
چهارباغ بالا
میدان آزادی (دروازه شیراز)
امیر آباد (کارگر شمالی)
بلوار و جاده سرخس (شهید عباس پور)