با ما همراه باشید در تلگرام

هفده شهریور
معالی آباد
میدان آزادی (دروازه شیراز)
میدان آزادی (دروازه شیراز)
چهارباغ بالا
میدان آزادی (دروازه شیراز)